22 Haziran 2018 Cuma
 
ANA SAYFA FOTO GALERİ KIRIKKALE WEB TV İLÇE-BELDE HABERLERİ
Haber Ara  
 
Pirinç Fabrikasında Yangın
Pirinç Fabrikasında Yangın
Kırıkkale’mizde öncü olacak
Kırıkkale’mizde öncü olacak
Temizlik Başladı
Temizlik Başladı
Kırıkkalespor yeni logosuna kavuştu
Kırıkkalespor yeni logosuna kavuştu
  KAMU İLANLARI
27 Eylül 2016 Salı
MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MKE HURDA İŞLETMESİ MÜPÜRLÜĞÜTİCARET MÜDÜRLÜĞÜ

KIRIKKALE HURDA MÜDÜRLÜĞÜ 4 (DÖRT) KİŞİ BAKIM ONARIM PERSONELİ HİZMETİ ALIM

İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu/ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

ihale Kayıt Numarası                                : 2016/364440

a)  Adresi

b)  Telefon ve faks numarası

c)  Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

1-İdarenin

Hipodrom Cad. No:113 06330 YENİMAHALLE/ANKARA

3123840307-3123840236

ticaret.hurda@mkek.gov.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b)  Yapılacağı yer

c)   Süresi

3-ihalenin

a)  Yapılacağı yer

b)  Tarihi ve saati


KIRIKKALE HURDA MÜDÜRLÜĞÜ 4 (DÖRT) KİŞİ BAKIM ONARIM PERSONELİ Hizmeti alımı işidir. Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

MKE KIRIKKALE HURDA MÜDÜRLÜĞÜ KAYSERİ YOLU 7. KM KIRIKKALE

işe başlama tarihi 01.11.2016, işin bitiş tarihi 31.12.2017

MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü Hipodrom Cad. No:113 Yenimahalle/ANKARA

12.10.2016-11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.  Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

 1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

  4.1.2.  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu: bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

   

 1. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

 2. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

   

 1. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

 2. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından

  fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

  4.2.  Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

  4.3.  Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

  4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

  Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

  4.4.  Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

  4.4.1.

  Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel sektöre yapılmış personel çalıştırılmasına yönelik her türlü

  hizmet alımı işleri, benzer iş olarak kabul edilecektir.

  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 2. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

   

 1. ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü Ticaret Müdürlüğü Hipodrom Cad. No: 113 Yenimahalle/ANKARA adresinden satın alınabilir.

 2. ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

   

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü Ticaret Müdürlüğü Gelen Evrak Servisi Hipodrom Cad. No:113 Yenimahalle /ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 2. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

    
     
   
  YAZARLAR Tüm Yazarlar
  İsmail Dursun Kuzucu
  Kırlangıçoğlu Oktay
  Gökhan Demir
  Hakan Öztürk
  Fazlı GÜVENTÜRK
    
   E-GAZETE E-Gazete Arşiv
    22 Haziran 2018 Cuma
    
    
   ÇOK OKUNANLAR  
    
   
Sitemizden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tüm hakları saklıdır. 2010 - Tasarım ve kodlama :kergisi
Tel : 0318 224 34 34  -  E-mail : bilgi@kalehaber.net