23 Nisan 2018 Pazartesi
 
ANA SAYFA FOTO GALERİ KIRIKKALE WEB TV İLÇE-BELDE HABERLERİ
Haber Ara  
 
Nafakaya Sınırlama Öngörülüyor
Nafakaya Sınırlama Öngörülüyor
Okuma Azmi
Okuma Azmi
Sağlık Kampüsü
Sağlık Kampüsü
Kimeski Sıkıntılarını Anlattı
Kimeski Sıkıntılarını Anlattı
  KAMU İLANLARI
07 Ekim 2016 Cuma
MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MKE SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ-TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK ATÖLYE FENERLİK ÇATISI SAÇAK UZATMA VE ÇATININ POLİÜRETAN KÖPÜK İLE KAPLANMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                          ; 2016/396144

1-İdarenîn

a)  Adresi                                           : KIZILIRMAK MAHALLESİ YAHSIHAN  YOLU CAD.  NO:15

71300 KIRIKKALE MERKEZ/KIRIKKALE

 1. Telefon ve faks numarası               : 3182242991 - 3182242895

 2. Elektronik Posta Adresi                  : mkesilab@mk8k,gov.tr

  ç) İhale dokümanının görülebileceği   : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi

  2-İhale konusu yapım işinin

  a) Niteliği, türü ve miktarı                    : 1   ÂDET   BÜYÜK   ATÖLYE   FENERLİK   ÇATISI   SAÇAK

  UZATMA     VE     ÇATININ     POLİÜRETAN     KÖPÜK     İLE
  KAPLANMASI                                                                     İŞİ

  Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. Yapılacağı yer                               : BÜYÜK ATÖLYE FENERLİK ÇATISI

 2. işe başlama tarihi                           : Sözleşmenin    imzalandığı    tarihten    itibaren 5 gün    içinde

  yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

  ç) İşin süresi                                      : Yer tesliminden itibaren 60 (aitmiş) takvim günüdür.

  3- İhalenin

  İjfYapılacağı yer                                  .'Kızılırmak    Man.    Yansınan    Yoiü    Cad.    No;15    71300

  KİRİKKALE

  b) tarihi ve saati                                 : 27.10.2016-14:00

  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

  kriterler:

  4.1. ihaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

  4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası
  veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

 1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

   

 1. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

 2. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

  4.1.5ihale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere

  yaptırılamaz.

  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından

  fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde

  bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

  idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

  4.3.1. İş deneyim belgeleri:

  Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

  4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

  4.4.1.  Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

  Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğin B/IH. Grubu İşler Benzer İşler olarak kabul edilecektir.

  4.4.2.  Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

  İnşaat (Mühendisliği

  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 2. ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

   

 1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı İdarenin Ticaret Müdürlüğü Âlım Şefliğinden adresinden satın alınabilir.

 2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

   

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kızılırmak Man. Yahşihan Yolu Cad. No:15 71300 KIRIKKALE adresindeki Ticaret Müdürlüğü Arşivi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 2. istekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

   

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diğer hususlar:

  İhalede               Uygulanacak              Sınır              Değer              Katsayısı              (N)               : 1

  Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

   


  
   
 
YAZARLAR Tüm Yazarlar
Fazlı GÜVENTÜRK
Kırlangıçoğlu Oktay
İsmail Dursun Kuzucu
Şevket ÖZSOY
Hakan Gökkaya
  
 E-GAZETE E-Gazete Arşiv
  21 Nisan 2018 Cumartesi
  
  
 ÇOK OKUNANLAR  
  
 
Sitemizden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tüm hakları saklıdır. 2010 - Tasarım ve kodlama :kergisi
Tel : 0318 224 34 34  -  E-mail : bilgi@kalehaber.net