23 Nisan 2018 Pazartesi
 
ANA SAYFA FOTO GALERİ KIRIKKALE WEB TV İLÇE-BELDE HABERLERİ
Haber Ara  
 
Nafakaya Sınırlama Öngörülüyor
Nafakaya Sınırlama Öngörülüyor
Okuma Azmi
Okuma Azmi
Sağlık Kampüsü
Sağlık Kampüsü
Kimeski Sıkıntılarını Anlattı
Kimeski Sıkıntılarını Anlattı
  KAMU İLANLARI
02 Kasım 2016 Çarşamba
K.Y.K. KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU G

KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI YURT MÜDÜRLÜKLERİ İKLİMLENDİRME(KALORİFER YAKMA) HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:


ihale Kayıt Numarası

1-İdarenin

a)  Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c)  Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi


: 2016/449948

Emirler Mah. Cumhuriyet Cad. No:76 YAHŞİHAN/KIRIKKALE 3183100114-3183100117

makcadag@kyk.gov.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


 


2-İhale konusu hizmetin

a)  Niteliği, türü ve miktarı

b)  Yapılacağı yer

c) Süresi


: 37 Personel ile iklimlendinne (Kalorifer Yakma) Personel Hizmet Alımı

Ayrıntılı   bilgiye   EKAP'ta   yer   alan   ihale   dokümanı   içinde   bulunan   idari   şartnameden

ulaşılabilir.

: Türkan Hatun Vurdu A blok Yeni Şehir Mah Ytırtkur Cad. No: B/i Yahşihan/KIRIKKALE

Türkan Hatun Vurdu B blok Bağlar başı Mah. 830 Sokak No:40 Merkez /KIRIKKALE Ha midiye Yurdu Yeni Şehir Mah Yurtkur Cad. No:2/1 Yahşihan/KIRIKKALE Dmraü Hatmi Vurdu A B C blok Yeni Şehir Mah Yurtkur Cad.294 Sok No:lVahşihan/KlRlKKALE Ümmii Hatun Yurdu D-E blok Yeni Şehir Mah Yurtkur Cad. No: 5/1 Yahşihan/KIRIKKALE Kızılırmak Yurdu A B C D Yeni Şehir Mah Yurtkur Cad. No: 2/188 Yahşihan/KIRIKKALE Keskin Yurdu A blok Kırşehir yolu üzeri Keskin Meslek Yüksekokulu kampusu no:68 Keskin/ KIRIKKALE Keskin Vurdu B C blok Altıntaş Mah Hapishane Sok no:20 Keskin KIRIKKALE Kırıkkale İl Müdürlüğü Emirler Mah.Cuînhuriyet Cad. No:76 Yahşihan KIRIKKALE : İşe başlama tarihi 01.01.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017


 


3- İhalenin

a)  Yapılacağı yer

b)  Tarihi ve saati


Emirler  mah Cumhuriyet   cad.   no:76   KREDİ  VB  YURTLAR  KURUMU

MÜDÜRLÜĞÜ

30.11.2016- 11:00


KIRIKKALE  İL


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

 1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasmdan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

   

 1. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

 2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

   

 1. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

 2. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısmdan fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.2.1
  Bankalardan temin edilecek belgeler:

  Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi

  kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,

  Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

  4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

  a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını
  gösteren bölümlerini,

  b)  İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin
  sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest
  muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,


  Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

      a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,


      b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,


      c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.


  Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.


  Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranınm veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.


  4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:


  1. İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

  2. Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,

   Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

   Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise

   teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli

   kabul edilir.

   Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden

   yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

   4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

   4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

   Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % Sİ oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

   4.4. 8u ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
   4.4.1.

   Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

   S.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.


  1. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

  2. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

   7.1.  İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve  (00 TRY (Türk Lirası! karşılığı Emirler mtth.cumhuriyet  cad.  no:76  YAHŞİHAN/

   KIRIKKALE KYK Kırıkkale İl Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

   7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.


  1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

  2. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

   Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.


  1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

  3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

   13.Diğer hususlar:

   Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.  
   
 
YAZARLAR Tüm Yazarlar
Fazlı GÜVENTÜRK
Kırlangıçoğlu Oktay
İsmail Dursun Kuzucu
Şevket ÖZSOY
Hakan Gökkaya
  
 E-GAZETE E-Gazete Arşiv
  21 Nisan 2018 Cumartesi
  
  
 ÇOK OKUNANLAR  
  
 
Sitemizden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tüm hakları saklıdır. 2010 - Tasarım ve kodlama :kergisi
Tel : 0318 224 34 34  -  E-mail : bilgi@kalehaber.net