22 Haziran 2018 Cuma
 
ANA SAYFA FOTO GALERİ KIRIKKALE WEB TV İLÇE-BELDE HABERLERİ
Haber Ara  
 
Pirinç Fabrikasında Yangın
Pirinç Fabrikasında Yangın
Kırıkkale’mizde öncü olacak
Kırıkkale’mizde öncü olacak
Temizlik Başladı
Temizlik Başladı
Kırıkkalespor yeni logosuna kavuştu
Kırıkkalespor yeni logosuna kavuştu
  KAMU İLANLARI
10 Kasım 2016 Perşembe
MKE DESTEK TESİSLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kuru Temizleme Hizmeti hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                   : 2016/462516

1-İdarenin


a)      Adresi

b)  Telefon ve faks numarası

c)      Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi


: İstasyon Civari 2. Km 71100 Merkez/KİRİKKALE

: 3182243000-3182242902

: mkedestek@mkek.gov.tr

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


 


2-İhale konusu hizmetin a) Niteliği, türü ve miktarı

b)     Yapılacağı yer

c)      Süresi

3- İhalenin

a)   Yapılacağı yer

b)      Tarihi ve saati


01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında 17 Kalem Malzemenin Kuru Temizleme İşlerinin Yapılması Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Kırıkkale

İşe başlama tarihi 01.01.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017

İstasyon Civari 2. Km - Merkez / KIRIKKALE 22.11.2016-10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
Belgesi;

 1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

  4.1.2.2.  Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya
  kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
  Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu
  bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren
  belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 1. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

 2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

  4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptınlamaz.

  4.2.  Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gerekenkriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik   açıdan   en   avantajlı   teklif   sadece   fiyat   esasına   göre   belirlenecektir.

6.      İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.      İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

 

7.1.        İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı MKE Destek    Tesisleri    İşletme    Müdürlüğü    /    Alım    Şefliği    adresinden    satın    alınabilir.

7.2.        İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 

8.      Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MKE Destek Tesisleri İşletme Müdürlüğü / Alım Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da                       gönderilebilir.

9.      İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10.   İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.     Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12.     Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.  
   
 
YAZARLAR Tüm Yazarlar
İsmail Dursun Kuzucu
Kırlangıçoğlu Oktay
Gökhan Demir
Hakan Öztürk
Fazlı GÜVENTÜRK
  
 E-GAZETE E-Gazete Arşiv
  22 Haziran 2018 Cuma
  
  
 ÇOK OKUNANLAR  
  
 
Sitemizden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tüm hakları saklıdır. 2010 - Tasarım ve kodlama :kergisi
Tel : 0318 224 34 34  -  E-mail : bilgi@kalehaber.net