23 Nisan 2018 Pazartesi
 
ANA SAYFA FOTO GALERİ KIRIKKALE WEB TV İLÇE-BELDE HABERLERİ
Haber Ara  
 
Nafakaya Sınırlama Öngörülüyor
Nafakaya Sınırlama Öngörülüyor
Okuma Azmi
Okuma Azmi
Sağlık Kampüsü
Sağlık Kampüsü
Kimeski Sıkıntılarını Anlattı
Kimeski Sıkıntılarını Anlattı
  KAMU İLANLARI
02 Aralık 2016 Cuma
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİK

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 6 ADET BİNEK ARAÇ, 2 ADET ÇİFT SIRA KABİNLİ PİKAP ARAÇ VE 8 ADET CAMLI VAN(4+1) KOLTUKLU ARAÇ KİRALAMA(ŞOFÖRÜ VE YAKITI İDAREYE AİT) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:


İhale Kayıt Numarası 1-İdarenin

a)      Adresi

b)  Telefon ve faks numarası

c)  Elektronik Posta Adresi

ç) ihale dokümanının görülebileceği internet adresi

2-ihale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b)  Yapılacağı yer

c)  Süresi

3- İhalenin

a)      Yapılacağı yer

b)     Tarihi ve saati


2016/521211

Erenler   Mahallesi   Cumhuriyet   Caddesi   No:158   71450 YAHŞİHAN/KIRIKKALE

3183573700-3183573712

kirikkaleilozelidare@icisleri.gov.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 6 ADET BİNEK ARAÇ, 2
ADET
ÇİFT SIRA KABİNLİ PİKAP ARAÇ VE 8 ADET CAMLI
VAN (4+1) KOLTUKLU K
İRALAMA(ŞOFÖRİ) VE YAKITI
İDAREYE                 AİT)                 HİZMET                 ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Valilik Binası ve Kırıkkale İl özel İdaresinde hizmet verecektir.

işe başlama tarihinden itibaren 24(YİRMİDÖRT) aydır

: Kırıkkale İl Özel İdaresi Destek Hizmetler Müdürlüğü Erenler Mahallesi Cumhuriyet Cad. No: 158-71450 -Yahşîhan KIRIKKALE

: 26.12.2016-10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

 1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya imza Sirküleri;

 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

   

 1. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

 2. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

   

 1. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

 2. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bü

  nyesinde

  bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

  1. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir,

  2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

   4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

   Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

   4.4.  Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

   4.4.1.

   Kamu ve özel sektörde her türlü araç kiralama hizmet alımı işi benzer is olarak kabul

   edilecektir.

   S.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir,

  1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

  2. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

    

  1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırıkkale İl Özel idaresi Destek Hizmetler Müdürlüğü Erenler Mahallesi Cumhuriyet Cad. No: 158-71450 -Yahşihan KIRIKKALE adresinden satın alınabilir.

  2. ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirme

  
   
 
YAZARLAR Tüm Yazarlar
Fazlı GÜVENTÜRK
Kırlangıçoğlu Oktay
İsmail Dursun Kuzucu
Şevket ÖZSOY
Hakan Gökkaya
  
 E-GAZETE E-Gazete Arşiv
  21 Nisan 2018 Cumartesi
  
  
 ÇOK OKUNANLAR  
  
 
Sitemizden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tüm hakları saklıdır. 2010 - Tasarım ve kodlama :kergisi
Tel : 0318 224 34 34  -  E-mail : bilgi@kalehaber.net