22 Haziran 2018 Cuma
 
ANA SAYFA FOTO GALERİ KIRIKKALE WEB TV İLÇE-BELDE HABERLERİ
Haber Ara  
 
Pirinç Fabrikasında Yangın
Pirinç Fabrikasında Yangın
Kırıkkale’mizde öncü olacak
Kırıkkale’mizde öncü olacak
Temizlik Başladı
Temizlik Başladı
Kırıkkalespor yeni logosuna kavuştu
Kırıkkalespor yeni logosuna kavuştu
  KAMU İLANLARI
08 Aralık 2016 Perşembe
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:


İhale Kayıt Numarası

1-İdarenin

a)  Adresi

b)  Telefon ve faks numarası

c)  Elektronik Posta Adresi

ç) ihale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)


2016/526721

: Erenler  Mahallesi   Cumhuriyet  Caddesi   No:158   71450

YAHŞİHAN/KIRIKKALE

: 3183573700-3183573712

: kirikkaieilozefidare@icisleri.gov.tr

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


 


2-İhale konusu malın

a)      Niteliği, türü ve miktarı

b)  Teslim yeri

c)  Teslim tarihi


MUHTELİF EBATLARDA 17 KALEM ARAÇ LASTİK ALİMİ Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idarî şartnameden ulaşılabilir,

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ AMBARI

gün

Sözleşmeye   müteakip   işe   başlanacak   olup   40 içerisinde malların teslimi yapılacaktır.


 


3- İhalenin

a)      Yapılacağı yer

b)  Tarihi ve saati


: Kırıkkale   İl   Özel   İdaresi   Destek   Hizmetler  Müdürlüğü

Erenler   Mahallesi   Cumhuriyet   Cad.   No:   158-71450   -

Yahşihan KIRIKKALE

: 30.12.2016-10:00


4. İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar
Odası belgesi:

 1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

   

 1. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

 2. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

   

 1. ihale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

 2. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

 1. imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

 2. Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

 3. Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

  İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

 1. Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

 2. Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına

  düzenlenen Kapasite Rapory,

  c) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına
  düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi

  ç) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi

  ğ) Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili

  kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler

  Aday veya istekli imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerinde birini sunarak tevsik edecektir.

  4.3.3.

  4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

  Teklif edilen ürünlere ilişkin TSE veya TSEK belgeleri teklifle birlikte verilecektir.

  4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

  4.4.1.

  Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Sektöre sözleşme karşılığı her türlü araç lastiği verilmesi işi

  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 2. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

   

 1. İhale dokümanı, idarenin a

  
   
 
YAZARLAR Tüm Yazarlar
İsmail Dursun Kuzucu
Kırlangıçoğlu Oktay
Gökhan Demir
Hakan Öztürk
Fazlı GÜVENTÜRK
  
 E-GAZETE E-Gazete Arşiv
  22 Haziran 2018 Cuma
  
  
 ÇOK OKUNANLAR  
  
 
Sitemizden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tüm hakları saklıdır. 2010 - Tasarım ve kodlama :kergisi
Tel : 0318 224 34 34  -  E-mail : bilgi@kalehaber.net