26 Mayıs 2018 Cumartesi
 
ANA SAYFA FOTO GALERİ KIRIKKALE WEB TV İLÇE-BELDE HABERLERİ
Haber Ara  
 
İnce Kırıkkale'ye Geliyor
İnce Kırıkkale'ye Geliyor
Bir Şiir Anladı Beni
Bir Şiir Anladı Beni
Altaş Hayatını Kaybetti
Altaş Hayatını Kaybetti
Emirhan Bilgisayarına Kavuştu
Emirhan Bilgisayarına Kavuştu
  KAMU İLANLARI
21 Aralık 2016 Çarşamba
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİK

KIRIKKALE YAHŞİHAN ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.


İhale Kayıt Numarası

1-İdarenin

a)  Adresi

b)  Telefon ve faks numarası

c)      Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b)  Yapılacağı yer

c)      İşe başlama tarihi

ç) İşin süresi 3- İhalenin


: 2016/551681

: Erenler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 158 71450 YAHŞİHAN/KIRIKKALE

:3183573700- 3183573712

: kirikkaleilozelidare@icisleri.gov.tr

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

: 1 Adet Endüstri Meslek Lisesi Yapım İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

: Kırıkkale İli Yahşihan İlçesi

: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

: Yer tesliminden itibaren 650 (altıyüzelli) takvim günüdür.


 


a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati


: Kırıkkale İl Özel İdaresi-İhale Salonu-Erenler Mahallesi Cumhuriyet Cad. No: 158 71450 -Yahşihan/KIRIKKALE

: 12.01.2017-10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar
Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

 1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 1. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

 2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

  4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
  kriterler:

  4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

  Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,

  Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
  kriterler:

  4.3.1. İş deneyim belgeleri:

  Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

  4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

  4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

  . 11.06.2011 Tarih ve 27961 Sayılı T.C. Resmi Gazete'de yayımlanan "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği"nde belirtilen (B) ÜSTYAPI (BİNA) İŞLERİ III.GRUP: BİNA İŞLERİ

  4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
  İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ VEYA MİMARLIK

  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 2. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırıkkale İl Özel İdaresi-İhale Bürosu-Erenler Mahallesi Cumhuriyet Cad. No: 158 71450 -Yahşihan/KIRIKKALE adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırıkkale İl Özel İdaresi-İhale Bürosu-Erenler Mahallesi Cumhuriyet Cad. No: 158 71450 - Yahşihan/KIRIKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 2. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

   

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.

 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 4. Diğer hususlar:

  İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1

  Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci

  maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.


  
   
 
YAZARLAR Tüm Yazarlar
Hakan Öztürk
Şuayip Bütün
Seyfettin Çetiner
İsmail Dursun Kuzucu
Adil YILDIRIM
  
 E-GAZETE E-Gazete Arşiv
  25 Mayıs 2018 Cuma
  
  
 ÇOK OKUNANLAR  
  
 
Sitemizden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tüm hakları saklıdır. 2010 - Tasarım ve kodlama :kergisi
Tel : 0318 224 34 34  -  E-mail : bilgi@kalehaber.net