17 Aralık 2017 Pazar
 
ANA SAYFA FOTO GALERİ KIRIKKALE WEB TV İLÇE-BELDE HABERLERİ
Haber Ara  
 
Kolları Olmayan Ressamın Başarısı
Kolları Olmayan Ressamın Başarısı
Ortadoğu’da Son Gelişmeler ve Türkiye
Ortadoğu’da Son Gelişmeler ve Türkiye
Uygulayarak öğreniyorlar
Uygulayarak öğreniyorlar
Başarılarınla Gurur Duyuyoruz
Başarılarınla Gurur Duyuyoruz
  KAMU İLANLARI
10 Nisan 2017 Pazartesi
MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MKE SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ-TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ

ATIK SAHASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                        : 2017/165091


1-İdarenin

a)      Adresi

b)  Telefon ve faks numarası

c)  Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi


KIZILIRMAK MAHALLESİ YAHSIHAN YOLU CAD.  NO:15 71300 KIRIKKALE MERKEZ/KIRIKKALE

3182242991 -3182242895

mkesilah@mkek.gov.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


 


itibaren 5 gün    içinde

2-İhale konusu yapım işinin

a)       Niteliği, türü ve miktarı

b)  Yapılacağı yer

c)   İşe başlama tarihi

ç) İşin süresi


1 ADET ATIK SAHA YAPILMASI

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

: MKE Silah Fabrikası Müdürlüğü

: Sözleşmenin    imzalandığı   tarihten yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

: Yer tesliminden itibaren 40 (kırk ) takvim günüdür.


 


3- İhalenin

a)      Yapılacağı yer

b)  Tarihi ve saati


Kızılırmak    Mah.    Yahşihan   Yolu    Cad.    No:15    71300 KIRIKKALE

18.04.2017-10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

   

 1. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

 2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

  4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere

  yaptırılamaz.

  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından

  fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde

  bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest

  muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten

  geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

  4.3.1. İş deneyim belgeleri:

  Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

  4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

  4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

  Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değeriendiriiecek Benzer İşiere Dair Tebliğin B/IH. Grubu İşler

  Benzer İşler olarak kabul edilecektir.

  4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
  İnşaat Mühendisliği

  S.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 2. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

   

 1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı İdarenin Ticaret Müdürlüğü Alım Şefliğinden adresinden satın alınabilir.

 2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

   

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kızılırmak Mah. Yahşihan Yolu Cad. No:15 71300 KIRIKKALE adresindeki Ticaret Müdürlüğü Arşivi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 2. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

   

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  13.Diğer hususlar:

  İhalede Uygulanacak Sınır Değer KatsayBerslan Grup'tan istihdama katkı (1484)

  
 
Sitemizden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tüm hakları saklıdır. 2010 - Tasarım ve kodlama :kergisi
Tel : 0318 224 34 34  -  E-mail : bilgi@kalehaber.net