23 Temmuz 2018 Pazartesi
 
ANA SAYFA FOTO GALERİ KIRIKKALE WEB TV İLÇE-BELDE HABERLERİ
Haber Ara  
 
Kolu demir parmaklıklara saplandı
Kolu demir parmaklıklara saplandı
Düğünde silah atanlara operasyon
Düğünde silah atanlara operasyon
Gariban Bırakılmasına Müsaade Etmeyeceğiz
Gariban Bırakılmasına Müsaade Etmeyeceğiz
Çelebi'ye Sıcak Asfalt
Çelebi'ye Sıcak Asfalt
  KAMU İLANLARI
14 Nisan 2017 Cuma
KIRIKKALE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

MARANGOZHANE’DE KULLANILMAK ÜZERE HIRDAVAT VE KERESTE ÜRÜNLERİ ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

 

İhale Kayıt Numarası                     :2017/171452

 

1-idarenin

 

a)Adresi                                                             :GÜNDOĞDU YEŞİLÖZ 41 71400 GÜNDOĞDU                                                                                                   KIRIKKALE MERKEZ/KIRIKKALE               

 

b)Telefon ve faks numarası        :3182801443 - 3182801444

 

c)Elektronik Posta Adresi            :mkecelik@mkek.gov.tr

 

ç) ihale dokümanının

görülebileceği internet adresi   :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

(varsa)

 

 2-lhale konusu malın

 

 a) Niteliği, türü ve miktarı           :41 KALEM MALZEME ALIM İŞİ

                                                               Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde

                                                               bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.                                

 

b)Teslim yeri                                     :Kırıkkale Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim                                                                     edilecektir.                                                       

 

c)Teslim tarihi                                   :Yüklenici İşe başlama tarihinden itibaren idarenin talebi

                                                               üzerine sözleşme konusu malzemeleri 30 gün içerisinde

                                                               peyder pey teslim edecektir.

3- İhalenin

 

a)Yapılacağı yer                                               :Yenidoğan Mah. Zafer Cad. Belediye Hizmet Binası No: 4

                                                               Kat: 3 İHALE ODASI KIRIKKALE

b)Tarihi ve saati                                               :24.04.2017 - 15:00

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

 

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yenidoğan Mah. Zafer Cad. Belediye Hizmet Binası No: 4 Kat: 3 İHALE BİRİMİ KIRIKKALE adresinden satın alınabilir.

 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yenidoğan Mah. Zafer Cad. Belediye Hizmet Binası No: 4 Kat: 3 İHALE ODASI KIRIKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                   BSN:2017/E4039


  
   
 
YAZARLAR Tüm Yazarlar
Fazlı GÜVENTÜRK
Şevket ÖZSOY
Kırlangıçoğlu Oktay
İsmail Tekpınar
Hakan Öztürk
Seyfettin Çetiner
  
 E-GAZETE E-Gazete Arşiv
  23 Temmuz 2018 Pazartesi
  
  
 ÇOK OKUNANLAR  
  
 
Sitemizden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tüm hakları saklıdır. 2010 - Tasarım ve kodlama :kergisi
Tel : 0318 224 34 34  -  E-mail : bilgi@kalehaber.net