23 Temmuz 2018 Pazartesi
 
ANA SAYFA FOTO GALERİ KIRIKKALE WEB TV İLÇE-BELDE HABERLERİ
Haber Ara  
 
Kolu demir parmaklıklara saplandı
Kolu demir parmaklıklara saplandı
Düğünde silah atanlara operasyon
Düğünde silah atanlara operasyon
Gariban Bırakılmasına Müsaade Etmeyeceğiz
Gariban Bırakılmasına Müsaade Etmeyeceğiz
Çelebi'ye Sıcak Asfalt
Çelebi'ye Sıcak Asfalt
  KAMU İLANLARI
18 Nisan 2017 Salı
İL ORMAN VE SU İSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN VE SU İSLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Karaahmctli Tabiat Parkı kapsama alanı temizlik ve bakımı için hizmet alımı işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

 

İhale Kayıt Numarası                       : 2017/182985

1-idarenin

 

a)Adresi                                                :D.S.İ. Kampüsü, Erenler Mahallesi, 387.Sokak, No:17/1 -

                                                               Yahşihan / KIRIKKALE 71400 YAHŞİHAN/KIRIKKALE                   

 

b)Telefon ve faks numarası            :3182200671 - 3182200675

 

c)Elektronik Posta Adresi :kirikkale@ormansu.gov.tr

 

ç) ihale dokümanının

görülebileceği internet adresi            :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

 

 2-lhale konusu malın

 

 a) Niteliği, türü ve miktarı                :Hizmet Alımı yöntemi ile 4(dört) ay, 29(yircnidokuz) gün süre                                                                            için 3(Üç) işçi kiralama işi.

                                                               Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde

                                                               bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.                        

 

b)Yapılacağı Yer                                               :Kırıkkale İli Karaahmctli Köyü, Karaahmetli Tabiat Parkı                                  

 

c)Süresi                                                 :İşe başlama tarihi 12.05.2017, işin bitiş tarihi 07.10.2017

 

3- İhalenin

 

a)Yapılacağı yer                                :DSİ. Kampüsü Erenler Mahallesi 387 Sokak, No:17/I Pk: 71450                                                                       Şube Müdürlüğümüz idari binası 2.Kat. Yahşihan/KIRIKKALE

 

b)Tarihi ve saati                                 :25.04.2017 -14:30

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

 

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

 

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

 

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 

4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

 

4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

 

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

 

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 

7.İhale dokümanmın görülmesi ve satın alınması:

 

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı : Orman ve su İşleri Bakanlığı IX. Bölge Müdürlüğü, Kırıkkale Şube Müdürlüğü Döner sermaye İşletmesi adresinden satın alınabilir.

 

7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKA.P üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 

8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 9.Bölge Müdürlüğü, Kırıkkale Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

9.İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

 

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

13.Diğcr hususlar:

ihale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

                                              

 

                                                                                                                                                   BSN:2017/E4151


  
   
 
YAZARLAR Tüm Yazarlar
Fazlı GÜVENTÜRK
Şevket ÖZSOY
Kırlangıçoğlu Oktay
İsmail Tekpınar
Hakan Öztürk
Seyfettin Çetiner
  
 E-GAZETE E-Gazete Arşiv
  23 Temmuz 2018 Pazartesi
  
  
 ÇOK OKUNANLAR  
  
 
Sitemizden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tüm hakları saklıdır. 2010 - Tasarım ve kodlama :kergisi
Tel : 0318 224 34 34  -  E-mail : bilgi@kalehaber.net