15 Kasım 2018 Perşembe
 
ANA SAYFA FOTO GALERİ KIRIKKALE WEB TV İLÇE-BELDE HABERLERİ
Haber Ara  
 
ek zam İstiyoruz
ek zam İstiyoruz
Burası bir marka olacak
Burası bir marka olacak
Bütün Çaba İnsan Sağlığı
Bütün Çaba İnsan Sağlığı
Gurur duyduğum bir şehir
Gurur duyduğum bir şehir
  KAMU İLANLARI
25 Ekim 2017 Çarşamba
İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

87 Adet Hazır Sıvat (Yalak) ve 174 Adet Sıvat Yalak Ayakları alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

 

 

İhale Kayıt Numarası                             : 2017/530650

1-idarenin

 

a)Adresi                                                 : (Arpalık Çukuru Mevkii) FABRİKALAR MAHALLESİ KAYSERİ YOLU                                                                                CAD.NO:109/11 1 KIRIKKALE 71100 KIRIKKALE MERKEZ/KIRIKKALE

 

b)Telefon ve faks numarası                   :3182242938 - 3182242557

 

c)Elektronik Posta Adresi                       :71iletisim©kkgm.gov.tr

ç) ihale dokümanının

görülebileceği internet adresi                 :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

 

 2-lhale konusu malın

 

a) Niteliği, türü ve miktarı                       :87 Adet Hazır Sıvat (Yalak) ve 174 Adet Sıvat Yalak Ayakları alımı

                                                               Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde, bulunan idari

                                                               şartnameden ulaşılabilir.

                                                              

 

b)Teslim Yerleri                                      :Teknik Şartnamede belirtilen Özelliklerde 87 Adet ii sıvat(Yalak) lar ile

                                                                174 Adet Ayakların,üzerine kurularak,İlimiz ve bağlı İlçe, köylerine

                                                                teslim edilecektir.

                                                              

c)Teslim tarihi                                         :Teknik Şartnamede belirtilen Özelliklerde 87 Adet sıvat(Yalak) lar ile

                                                               174 Adet Ayakların üzerine kurularak, İlimiz ve bağlı İlçe, köylerine İdare                                                                            tarafından sunulan program dahilinde teslim edilecektir.

 

 

3- İhalenin

 

a)Yapılacağı yer                                     :(Arpalık Çukuru Mevkii) Fabrikalar Mahallesi Kayseri Yolu Cad.

                                                                No1109/111 KIRIKKALE İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

                                                                İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü toplantı salonu

 

b)Tarihi ve saati                                     : 06.11.2017 - 10:00

 

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

 

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satırı alınması:

 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı (Arpalık Çukuru Mevkii) Fabrikalar Mahallesi Kayseri Yolu Cad.No:]09/111 KIRIKKALE İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar (Arpalık Çukuru Mevkii) Fabrikalar Mahallesi Kayseri Yolu Cad.No:109/111 KIRIKKALE İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü - KIRIKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

                                                                                                                   

                                                                                                                                                   BSN:2017/E10789


  
   
 
YAZARLAR Tüm Yazarlar
Gökhan Demir
İsmail Dursun Kuzucu
Hakan Öztürk
Kırlangıçoğlu Oktay
  
 E-GAZETE E-Gazete Arşiv
  15 Kasım 2018 Perşembe
  
  
 ÇOK OKUNANLAR  
  
 
Sitemizden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tüm hakları saklıdır. 2010 - Tasarım ve kodlama :kergisi
Tel : 0318 224 34 34  -  E-mail : bilgi@kalehaber.net