24 Mart 2019 Pazar
 
ANA SAYFA FOTO GALERİ KIRIKKALE WEB TV İLÇE-BELDE HABERLERİ
Haber Ara  
 
Yeşil Keskin Bırakacağız
Yeşil Keskin Bırakacağız
YİH'de kapalı omuz ameliyatı
YİH'de kapalı omuz ameliyatı
Yaşlılarımız İle Gönül Bağı Kuruyorsunuz
Yaşlılarımız İle Gönül Bağı Kuruyorsunuz
Teköz, Türkiye Birincisi
Teköz, Türkiye Birincisi
  KAMU İLANLARI
12 Şubat 2018 Pazartesi
K.K.MÜHİMMAT KOMUTANLIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

iş Yeri Hekimi Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale Kayıt Numarası                             :2018/44992

1-idarenin

 

a)Adresi                                                 :FABRİKALAR MAH. KORHAN ZAĞRALI KIŞLASI (MKE YERLEŞKESİ                                                                           İÇİNDE) MÜHİMMAT KOMUTANLIĞI 71100 KIRIKKALE

                                                               MERKEZ/KIRIKKALE            

 

b)Telefon ve faks numarası                   :3182241022-3182251158

 

c)Elektronik Posta Adresi                       : ihlkom71@gmail.com

 

ç) ihale dokümanının

görülebileceği internet adresi                 :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

 

 2-lhale konusu hizmetin

 

a) Niteliği, türü ve miktarı                       :9,5Aylık toplam 513 (Beşyüzonüç) Saat iş Yeri Hekimi Hizmet Alımı işidir.

                                                               Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

                                                               şartnameden ulaşılabilir.

                                                                             

b)Yapılacağı yer                                     :TSK MAAT MÜDÜRLÜĞÜ                                                 

 

c) İşin süresi                                           :İşe başlama tarihi 15.03.2018, işin bitiş tarihi 31.12.2018

 

3- İhalenin

 

a)Yapılacağı yer                                     :ŞEHİT ÜSTEĞMEN KORHAN ZAĞRALI KIŞLASI MÜHİMMAT

                                                               KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI MERKEZ/KIRIKKALE

 

b)Tarihi ve saati                                     :20.02.2018- 10:00

 

 

 

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 

4.1.ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

 

4.1.1.3.ihale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, istekli gerçek kişi ise; İşyeri Hekimliği Belgesi Tüzel kişilik ise Bakanlıkça verilen Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Yetki Belgesini ve görevlendirdiği hekimin işyeri hekim sertifikasını teklifleri ile birlikte sunacaktır.

 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri;

 

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

 

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret,Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 

4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

 

4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

 

4.1.5. ihale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

 

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: idare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 

7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

 

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 40 TRY (Türk Lirası) karşılığı MÜHİMMAT KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI MERKEZ/KIRIKKALE adresinden satın alınabilir.

 

7.2.ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 

8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ŞEHİT ÜSTEĞMEN KORHAN ZAĞRALI KIŞLASI MÜHİMMAT KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI MERKEZ/KIRIKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

9.istekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

 

                                                                                                                                             BSN/2018/E1822

                                                                                                                   


  
   
 
YAZARLAR Tüm Yazarlar
Fazlı GÜVENTÜRK
bahattin akyön
Seyfettin Çetiner
Kırlangıçoğlu Oktay
  
 E-GAZETE E-Gazete Arşiv
  23 Mart 2019 Cumartesi
  
  
 ÇOK OKUNANLAR  
  
 
Sitemizden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tüm hakları saklıdır. 2010 - Tasarım ve kodlama :kergisi
Tel : 0318 224 34 34  -  E-mail : bilgi@kalehaber.net