16 Ocak 2019 Çarşamba
 
ANA SAYFA FOTO GALERİ KIRIKKALE WEB TV İLÇE-BELDE HABERLERİ
Haber Ara  
 
Üniversite- Sanayi Buluşması
Üniversite- Sanayi Buluşması
Sessiz katile dikkat edin
Sessiz katile dikkat edin
Kırıkkale'de Aralık'ta 624 Konut Satıldı
Kırıkkale'de Aralık'ta 624 Konut Satıldı
Gönül Dostları Bir Araya Geldi
Gönül Dostları Bir Araya Geldi
  KAMU İLANLARI
19 Mart 2018 Pazartesi
MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ MKE PİRİNÇ FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

15 Kalem Muhtelif Yazlık Tahaffuz Malzemesi alımı_4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

 

İhale Kayıt Numarası                             : 2018/119905

1-İdarenin

a) Adresi                                                                : Karşıyaka Mah. Ahılı Cad. No:63 71300

                                                               MERKEZ/KIRIKKALE

 

b) Telefon ve faks numarası                  : 3182243010 - 3182560728

 

c) Elektronik Posta Adresi                      : pirincticaret@mkek.gov.tr

 

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)                            : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                       : 15 Kalem Muhtelif Yazlık Tahaffuz Malzemesi

                                                               Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

                                                               şartnameden ulaşılabilir.

 

b) Teslim yeri                                         : Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Pirinç Fabrikası Müdürlüğü

c) Teslim tarihi                                        : Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 30 gün içinde

                                                               Malzemeler  teslim edilecektir. Teslim alınan malzemeler şahit

                                                               numunelerle karşılaştırılacak, şahit numune kalitesine ve evsafına                                                                                      uymadığı takdirde malzeme iade edilecektir. İade edilen malzeme isteğe                                                                           uygun olarak 15 gün içerisinde uygun kalite ve evsafta olmak kaydıyla                                                                  Fabrikamıza teslim edilecektir. Malzemelerin Fabrikamıza teslimine kadar                                                                     yapılacak bütün masraflar yükleniciye ait olacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                   :Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Pirinç Fabrikası Müdürlüğü

 

b) Tarihi ve saati                                    : 27.03.2018 - 15:00

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. lhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 

4.1.3. Şekli ve içeriği ldari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

 

4.1.4._Şekli ve içeriği ldari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

 

4.1.5 lhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:                                                                          

İstekliler tarafından verilen teklifle birlikte, ihale komisyonunca ihale konusu mallara ait teknik şartnameler ve beden numaralarını gösteren cetveller esas alınarak değerlendirilmek üzere her ihale konusu mal için bir adet şahit numune verilecektir. Numunelerin uygun bir yerinde istekliyi belirten kartvizit, kaşe vb. gibi işaret bulunacaktır. Numune verilmediği yada alternatif numune verildiği takdirde teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale üzerinde kalan istekliye ait numuneler teslim edilecek maldan sayılmayacak ve sözleşmenin imzalanmasından itibaren 6 ay süre ile idarece saklanacaktır.

 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Pirinç Fabrikası Müdürlüğü Alım Servis Şefliği adresinden satın alınabilir.

 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Pirinç Fabrikası Müdürlüğü Ticaret Müdürlüğü 63 No’lu oda adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

13.Diğer hususlar:

Ihale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

BSN/2018/E3560                  


  
   
 
YAZARLAR Tüm Yazarlar
Kırlangıçoğlu Oktay
Hakan Öztürk
Şevket ÖZSOY
Seyfettin Çetiner
  
 E-GAZETE E-Gazete Arşiv
  16 Ocak 2019 Çarşamba
  
  
 ÇOK OKUNANLAR  
  
 
Sitemizden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tüm hakları saklıdır. 2010 - Tasarım ve kodlama :kergisi
Tel : 0318 224 34 34  -  E-mail : bilgi@kalehaber.net