16 Ocak 2019 Çarşamba
 
ANA SAYFA FOTO GALERİ KIRIKKALE WEB TV İLÇE-BELDE HABERLERİ
Haber Ara  
 
Üniversite- Sanayi Buluşması
Üniversite- Sanayi Buluşması
Sessiz katile dikkat edin
Sessiz katile dikkat edin
Kırıkkale'de Aralık'ta 624 Konut Satıldı
Kırıkkale'de Aralık'ta 624 Konut Satıldı
Gönül Dostları Bir Araya Geldi
Gönül Dostları Bir Araya Geldi
  KAMU İLANLARI
05 Nisan 2018 Perşembe
K.K.MÜHİMMAT KOMUTANLIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

LABORATUVAR SARF MALZEMESİ ( SIVI AZOT )ALIMI aIımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu

maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

 

İhale Kayıt Numarası                          :2018/155645

1-İdarenin

 

a) Adresi                                                             :FABRİKALAR MAH. KORHAN ZAĞRALI KIŞLASI (MKE YERLEŞKESİ                                                                           İÇİNDE) MUHİMMAT KOMUTANLIGI 71100 KIRIKKALE MERKEZ/

                                                            KIRIKKALE

b) Telefon ve faks numarası                :3182241022 - 3182251158

 

c) Elektronik Posta Adresi                    :ihlkom71@gmailcom

 

ç) İhale dokümanının                            :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

görülebileceği internet adresi

 

2-İhale konusu malın

 

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :1 KALEM MALZEMENİN (GAZ) MİKTAR VE TÜRLERİ İDARİ

                                                               ŞARTNAMENİN EKİNDE YER ALMAKTADIR.

                                                               Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

                                                               şartnameden ulaşılabilir.

 

b) Teslim yeri                                        :ŞEHİT ASTSUBAY MAHMUT ÖZDEMİR KIŞLASI MIGYEM

                                                             MÜDÜRLÜĞÜ YAHŞİIHAN/KIRIKKALE

 

c) Teslim tarihleri                                 :Alımı yapılacak olan malzemeler sözleşmenin imzalanmasını takip

                                                               eden günden itibaren 365 (UÇYUZALTMIŞBEŞ) takvim günü içerisinde,                                                                           ihtiyaçlar nispetinde partiler halinde idare adına MIGYEM Müdürlüğünce                                                                           (Fiz.Kim.Anl.Lab.Ks tarafından) sözleşmede yüklenici tarafından bildirilen                                                                          telefona ve/veya elektronik posta adresine 48 saat önceden ihtiyaç

                                                               bildiriminde bulunacaktır. Telefon ile yapılan bildirimler mutlaka aynı gün                                                                            içerisinde belgegeçer ve/veya iadeli taahhütlü resmi yazı ile de

                                                               yükleniciye bildirecektir. Bildirimi alan yüklenici tüpü/tüpleri en geç 48                                                                                  (kırksekiz) saat içerisinde mesai saatleri dahilinde MIGYEM Müdürlüğüne                                                                          ( Fiz.Kim.Anl.Lab. Ks.) teslim edecektir. Siparişler yalnızca mesai saatleri                                                                          içerisinde açılacaktır. 10.3.2. Tüplerin üzerinde ulusal ve/veye

                                                               uluslararası standartlara göre basılması gereken emniyet, kullanma

                                                               talimatı ve iş güvenliği uyarıları etiketlenmiş ve/veye basılmış olacaktır.                                                                               10.3.3. Gaz alımlarında kullanılacak tüpler/kaplar yükleniciye ait olacak ve

                                                               Yüklenici tüplerin tesliminden itibaren MIGYEM Müdürlüğünde bulunduğu                                                                          süre zarfında herhangi bir ücret talebinde bulunmayacaktır. Gazların

                                                               kullanımı sonucunda boşalan tüpler/kaplar yükleniciye iade edilecektir.                                                                               Sözleşmenin uzaması halinde işin süresi, her halükarda 30 Haziran 2019                                                                          tarihinde son bulacaktır.

 

3- İhalenin

 

a) Yapılacağı yer                                :ŞEHİT ÜSTEĞMEN KORHAN ZAĞRALI KIŞLASI MÜHİMMAT

                                                           KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIGI MERKEZ/KIRIKKALE

b) Tarihi ve saati                                 :17.04.2018 - 10:00

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak üreticinin kayıtlı olduğu TOBB veya TESK’e bağlı oda/borsa tarafından düzenlenen yerli malı belgesini/belgelerini ihaleye girerken sunması

zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği Idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.Şekli ve içeriği Idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. Ihale dokümanı, idarenin_adresinde görülebilir ve 40 TRY (Türk Lirası) karşılığı MUHİMMAT

KOMUTANLIĞI İHALE KOMISYON BAŞKANLIĞI/KIRIKKALE adresinden satın alınabilir.

7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihaletarih ve saatine kadar ŞEHİT ÜSTEĞMEN KORHAN ZAĞRALI KIŞLASI MÜHİMMAT

KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI MERKEZ/KIRIKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

                                                                                                                       BSN/2018/E4388                          

  
   
 
YAZARLAR Tüm Yazarlar
Kırlangıçoğlu Oktay
Hakan Öztürk
Şevket ÖZSOY
Seyfettin Çetiner
  
 E-GAZETE E-Gazete Arşiv
  16 Ocak 2019 Çarşamba
  
  
 ÇOK OKUNANLAR  
  
 
Sitemizden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tüm hakları saklıdır. 2010 - Tasarım ve kodlama :kergisi
Tel : 0318 224 34 34  -  E-mail : bilgi@kalehaber.net