16 Ocak 2019 Çarşamba
 
ANA SAYFA FOTO GALERİ KIRIKKALE WEB TV İLÇE-BELDE HABERLERİ
Haber Ara  
 
Üniversite- Sanayi Buluşması
Üniversite- Sanayi Buluşması
Sessiz katile dikkat edin
Sessiz katile dikkat edin
Kırıkkale'de Aralık'ta 624 Konut Satıldı
Kırıkkale'de Aralık'ta 624 Konut Satıldı
Gönül Dostları Bir Araya Geldi
Gönül Dostları Bir Araya Geldi
  KAMU İLANLARI
16 Nisan 2018 Pazartesi
KIRIKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
80000 TON ASFALT MICIRI MALZEMESİ ALIMI VE NAKLİ İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık. ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 
İhale Kayıt Numarası             :2018/174365
1-İdarenin

a) Adresi             :YENİDOĞAN ZAFER CAD 4 71100 YENİDOĞAN KIRIKKALE MERKEZ/
            KIRIKKALE.

b) Telefon ve faks numarası              :3182242769 - 3182253340

c) Elektronik Posta Adresi              :krst70@hotmail.com

ç) İhale dokümanının               :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
görülebileceği internet adresi

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı               :(19-22mm) 17.500. Ton Asfalt Mıcırı Mlz. (0-3mm) 15.000. Ton Asfalt 
             Mıcırı Mlz. (3-7mm) 15.000. Ton Asfalt Mıcırı Mlz. (7-15mm) 15.000. 
             Ton Asfalt Mıcırı Mlz. Mekanik Malzeme 7.500. Ton Bay-Pass 10.000 Ton
              Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
             şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri               :Kırıkkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından tespit edilen 
              depolama alanına teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi               :Sözleşme İmzalanıp İşe başlama tarihinden itibaren İdarenin talebi 
              doğrultusunda peyder pey 90 Takvim Günü içerisinde Söz Konusu 
              Malın Tamamı Teslim edilecektir.
3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :Yenidoğan Mah Zafer Caddesi Belediye Hizmet Binası No:4 Kat:3 İhale 
            Odası KlRIKKALE
b) Tarihi ve saati             :09.05.2018 - 15:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları. ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1 .2.1. Gerçek kişi olması halinde. noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son dummu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi. bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin. noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren. belge. standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali. yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali. yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve Özel Sektör ile yapılan Kum, Çakıl, Mıcır Alım Satım ve Nakli İşi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı. teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının. görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı  Yenidoğan Mah Zafer Caddesi Belediye Hizmet Binası-No:4 .Kat:3 No:303 İhale Birimi KIRIKKALE adresinden satın alınabilir.
7.2. ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler. ihale tarih ve saatine kadar Yenidoğan Mah Zafer Caddesi Belediye Hizmet Binası No:4 Kat:3 İhale Odası KIRIKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu. ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
ihale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen. açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
         BSN/2018/E4859
  
   
 
YAZARLAR Tüm Yazarlar
Kırlangıçoğlu Oktay
Hakan Öztürk
Şevket ÖZSOY
Seyfettin Çetiner
  
 E-GAZETE E-Gazete Arşiv
  16 Ocak 2019 Çarşamba
  
  
 ÇOK OKUNANLAR  
  
 
Sitemizden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tüm hakları saklıdır. 2010 - Tasarım ve kodlama :kergisi
Tel : 0318 224 34 34  -  E-mail : bilgi@kalehaber.net