13 Aralık 2018 Perşembe
 
ANA SAYFA FOTO GALERİ KIRIKKALE WEB TV İLÇE-BELDE HABERLERİ
Haber Ara  
 
MPT-76 asker ve polisin gücüne güç kattı
MPT-76 asker ve polisin gücüne güç kattı
MKEK'den  Silah Sevkiyatı
MKEK'den Silah Sevkiyatı
TSO’da İnsan Kaynakları Eğitimi
TSO’da İnsan Kaynakları Eğitimi
CV Hazırlama ve İş Mülakatı Teknikleri
CV Hazırlama ve İş Mülakatı Teknikleri
  KAMU İLANLARI
07 Haziran 2018 Perşembe
KIRIKKALE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
2018-2019 Eğitim-Öğretim Döneminde İlimiz Merkezine Bağlı 6 Güzergahtan İl Merkezinde Bulunan İlk-Ortaokullarına Öğrenci Taşıma hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2018/270727
1-İdarenin
a) Adresi : FABRIKALAR MAHALLESI ULUBATLI HASAN CADDESI NO:39 71100 KIRIKKALE MERKEZ/KIRIKKALE
b) Telefon ve faks numarası : 3182220122 - 3182242559
c) Elektronik Posta Adresi : kirikkalemem@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2018-2019 Eğitim Öğretim Dönemi 
8 araçla 180 iş günü 123 öğrenciyi taşıma işi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Ulaş, Pazarcık, Kızıldere-Karacalı, Dağevi, Keskin Çipideresi kürek 
Mah.Gölet Yanı-Yayla Mevkii köylerindeki İlk-Orta okul öğrencilerinin 
il Merkezindeki Hoca Ahmet Yesevi İlk-Ortaokuluna; Ahılı Köyü Karslılar Mezrası Ahılı Çayı Irmak Kenarı Barut Fab.Civarı-Atçiftliği Mevkii ve Ahılı Köyü Damızcıoğlu Ömerli Tama Üstü Mevkii (Çöplük) kısımlarındaki İlk-Ortaokul öğrencilerinin ise Leyla İsa Aktuğ İlk-Ortaokuluna taşınması
c) Süresi : İşe başlama tarihi 17.09.2018, işin bitiş tarihi 07.06.2019

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ 3 ŞUBESİ (TAŞIMALI ) (FABRIKALAR MAHALLESI ULUBATLI HASAN CADDESI NO:39
b) Tarihi ve saati : 28.06.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İştirakçi adına kayıtlı  S plaka araç göstermesi,araç koltuk sayısı yetersiz olması durumunda aynı şartları taşıyan araç noter kiralama sözleşmesini teklif ekinde vermesi zorunludur.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü personel, öğrenci ve yolcu taşıma işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ 3 ŞUBESİ (TAŞIMALI ) (FABRIKALAR MAHALLESI ULUBATLI HASAN CADDESI NO:39 adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ 3 ŞUBESİ (TAŞIMALI ) (FABRIKALAR MAHALLESI ULUBATLI HASAN CADDESI NO:39 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
         BSN/2018/E7050
  
   
 
YAZARLAR Tüm Yazarlar
ahmet kankal
Kırlangıçoğlu Oktay
İsmail Dursun Kuzucu
Şevket ÖZSOY
  
 E-GAZETE E-Gazete Arşiv
  13 Aralık 2018 Perşembe
  
  
 ÇOK OKUNANLAR  
  
 
Sitemizden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tüm hakları saklıdır. 2010 - Tasarım ve kodlama :kergisi
Tel : 0318 224 34 34  -  E-mail : bilgi@kalehaber.net