24 Mart 2019 Pazar
 
ANA SAYFA FOTO GALERİ KIRIKKALE WEB TV İLÇE-BELDE HABERLERİ
Haber Ara  
 
Yeşil Keskin Bırakacağız
Yeşil Keskin Bırakacağız
YİH'de kapalı omuz ameliyatı
YİH'de kapalı omuz ameliyatı
Yaşlılarımız İle Gönül Bağı Kuruyorsunuz
Yaşlılarımız İle Gönül Bağı Kuruyorsunuz
Teköz, Türkiye Birincisi
Teköz, Türkiye Birincisi
  KAMU İLANLARI
11 Haziran 2018 Pazartesi
KIRIKKALE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANİŞMA VAKFI

7000 TON KÖMÜRÜN KAMYONLARDAN YERE İNDİRİLMESİ, YERE İSTİFLENMESİ, YERDEN NAKLİYE YAPACAK OLAN ARAÇLARA YÜKLENMESİ, ARAÇLARLA EVLERE NAKLİYESİ, VATANDAŞIN EVİNİN ÖNÜNE İNDİRİLMESİ İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası 2018/273571

 

1-İdarenin   .

a) Adresi YAYLACIK MAHALLESİ PLEVNE CADDESİ NO:6 71100 KIRIKKALE MERKEZ/KIRIKKALE

 

b) Telefon ve faks numarası 3182242562-3182244105

c) Elektronik Posta Adresi sydv71@gmail.com

ç) İhale dökümanının görülebileceği internet adresi https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı 7000 TON KÖMÜRÜN KAMYONLARDAN YERE İNDİRİLMESİ, YERE İSTİFLENMESİ, YERDEN NAKLİYE YAPACAK OLAN ARAÇLARA YÜKLENMESİ, ARAÇLARLA EVLERE NAKLİYESİ, VATANDAŞIN EVİNİN ÖNÜNE İNDİRİLMESİ İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKÂP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 

b)  Yapılacağı yer KIRIKKALE BELEDİYESİ EKMEK FIRINI ARKASINDA YER ALAN KÖMÜR DEPOSU

 

c)  Süresi İşe başlama tarihinden itibaren 150(yüz elli) gündür

 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer YENİ MAHALLE PLEVNE CADDESİ NO: 6/A KİRİKKALE

 

b) Tarihi ve saati 05.07.2018-10:00

    

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ye düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2.  Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:                 •                                                ;

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2."Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

İHALEYE KATILACAK OLAN İSTEKLİLERİN FİRMALARINA AİT EN AZ 4 ADET NAKLJYE ARACININ RUHSATLARINI İBRAZ ETMELERİ ZORUNLUDUR. EĞER KİRALIK NAKLİYE ARACI KULLANACAKLAR İSE, İHALEYİ ALDİĞİ TAKDİRDE NAKLİYE  ARACI KİRALAYACAĞINA DAİR NOTER ONAYLI TAAHHÜTNAME VEYA NAKLİYE ARACI KIRA SÖZLEŞMELERİNİ İBRAZ EDECEKLERDİR.

İHALEYE KATILACAK OLAN İSTEKLİLERİN NAKLİYE ARAÇLARINA VEYA KİRALAYACAKLARI NAKLİYE ARAÇLARINA AİTK1, K2 VB. BELGELERİNDEN BİRİNİ İBRAZ ETMELERİ ZORUNLUDUR.

4.4.  Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE ÖZEL SEKTÖRE SÖZLEŞME KARŞILIĞI YAPILAN HER TÜRLÜ İNDİRME,YÜKLEME VE NAKLİYE İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR. .

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.  İhale yerli ve sabancı tüm isteklilere açıktır.    .

7.  İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı KIRIKKALE SQSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KIRIKKALE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE

DAYANİŞMA VAKFI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü

posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçiri teminat vereceklerdir.

 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.1)iğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


BSN/2018/E7168

  
   
 
YAZARLAR Tüm Yazarlar
Fazlı GÜVENTÜRK
bahattin akyön
Seyfettin Çetiner
Kırlangıçoğlu Oktay
  
 E-GAZETE E-Gazete Arşiv
  23 Mart 2019 Cumartesi
  
  
 ÇOK OKUNANLAR  
  
 
Sitemizden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tüm hakları saklıdır. 2010 - Tasarım ve kodlama :kergisi
Tel : 0318 224 34 34  -  E-mail : bilgi@kalehaber.net