24 Mayıs 2019 Cuma
 
ANA SAYFA FOTO GALERİ KIRIKKALE WEB TV İLÇE-BELDE HABERLERİ
Haber Ara  
 
Akşener ve Yavaş Geliyor
Akşener ve Yavaş Geliyor
Gazeteciler Gürsu’da Adrenalin Depoladı
Gazeteciler Gürsu’da Adrenalin Depoladı
Avukatlar iftarda buluştu
Avukatlar iftarda buluştu
Mersin'i Fethettiler
Mersin'i Fethettiler
  KAMU İLANLARI
22 Şubat 2019 Cuma
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİK
TC KIRIKKALE VALİLİĞİ GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE 2019 YILI BİZ ANADOLUYUZ PROJESİ KAPSAMINDA ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine güre açık İhale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2019/80287
1-idarenin
a) Adresi : Erenler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:158 71450 YAHŞİHAN/KIRIKKALE : 3183573700 

b)Telefon ve faks numarası : 3183573712

c) Elektronik Posta Adresi :kirikkaleilozelidare@icisleri.gov.tr

ç) İhale dokümanının 
görülebileceği İnternet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 5 ŞEHİR GİDİŞ - GELİŞ 35 SEFER ARAÇ KİRALAMA 
HİZMET ALIMI 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan İhale dokümanı İçinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

c) Süresi :İşe başlama tarihi 01.04.2019, işin bitiş tarihi 26.04.2019
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kırıkkale İl özel İdaresi Destek Hizmetler Müdürlüğü 
Erenler Mahallesi Cumhuriyet Cad. No: 158-71450 - 
Yahşihan KIRIKKALE

b) Tarihi ve saati :11.03.2019-10:00

4.İhaleye katılabilme şartları ve İstenilen belgeler İle yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve İlgili mevzuatında o İş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaşımı Yetki Belgesi (D-2 ya da B-2 belgesi) teklif İle birlikte verilecektir.
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya imza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde. İlgisine göre tüzel kişiliğinin ortaklan, üyeleri veya kurucuları İle tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler İle tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekil ve İçeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2.Ekonomik ve mail yeterliğe İlişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe İlişkin bölgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırıkkale İl özel İdaresi Destek Hizmetler Müdürlüğü Erenler Mahallesi Cumhuriyet Cad. No: 158-71450 - Yahşihan KIRIKKALE adresinden satın alınabilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, İhale tarih ve saatine kadar Kırıkkale İl Özel İdaresi Destek Hizmetler Müdürlüğü Erenler Mahallesi Cumhuriyet Cad. No: 158-71450 • Yahşihan KIRIKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme İmzalanacaktır.
Bu ihalede, İşin tamamı İçin teklif verilecektir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, İhale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak İhaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama İstenmeksizin reddedilecektir.
Bu İhalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
BSN/2019/E2359
  
   
 
YAZARLAR Tüm Yazarlar
Kırlangıçoğlu Oktay
Fazlı GÜVENTÜRK
Şevket ÖZSOY
Şuayip Bütün
  
 E-GAZETE E-Gazete Arşiv
  23 Mayıs 2019 Perşembe
  
  
 ÇOK OKUNANLAR  
  
 
Sitemizden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tüm hakları saklıdır. 2010 - Tasarım ve kodlama :kergisi
Tel : 0318 224 34 34  -  E-mail : bilgi@kalehaber.net