29 Mart 2020 Pazar
 
ANA SAYFA FOTO GALERİ KIRIKKALE WEB TV İLÇE-BELDE HABERLERİ
Haber Ara  
 
Sağlık Çalışanlarına Saygılı'dan Jest
Sağlık Çalışanlarına Saygılı'dan Jest
Örnek Muhtar
Örnek Muhtar
Bıçaklanan Genç Kurtarılamadı
Bıçaklanan Genç Kurtarılamadı
YAHŞİHAN'DA ÇALIŞMALAR DURMAKSIZIN DEVAM EDİYOR
YAHŞİHAN'DA ÇALIŞMALAR DURMAKSIZIN DEVAM EDİYOR
  KAMU İLANLARI
21 Şubat 2020 Cuma
MKE DESTEK TESİSLERİ İSLETME MÜDÜRLÜĞÜ
250000 Litre Motorin mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2020/81378
1-İdarenin
a)Adı:MKE DESTEK TESİSLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
b)Adresi:Fabrikalar Mah. Çeliksan Cad. No:9 71100 KIRIKKALE MERKEZ/KIRIKKALE
c)Telefon ve faks numarası: 3182243000 - 3182242902
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu mal alımın
a)Adı :250000 Litre Motorin
b)Niteliği, türü ve miktarı : MKE Destek Tesisleri Akaryakıt İstasyonuna Teslim Edilmek Üzere 250.000 Litre Motorin Alımı İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c)Yapılacağı/teslim edileceği yer :MKE Destek Tesisleri Akaryakıt İstasyonu
ç) Süresi/teslim tarihi:Müdürlüğümüz tarafından istenilen akaryakıt sipariş edildiği tarihten itibaren en geç 2(iki) gün içinde teslim edilecektir.İdarenin ihtiyacına göre partiler halinde teslimat yapılacaktır. Müdürlüğümüzden alınacak bir eleman nezaretinde, yüklenici firmanın araçları ile motorin sevkiyatı yapılacak, MKE kantarında tartılacak ve bu tartı ödemeye esas alınacaktır. Nakliye için yüklenici firmaya herhangi bir ücret ödenmeyecektir. İşletme Müdürlüğümüzün ve Fabrikaların akaryakıt depolarına teslimi yapılacaktır.15 günlük süre içerisinde Müdürlüğümüze teslim edilen motorin miktarında mutabakat sağlandıktan sonra yüklenici firma tarafından tanzim edilecek faturanın ambar girişinin yapılması, mal alım ve kabul komisyonunun girişi imzalaması ve finans durumuna göre ödeme yapılacaktır.
d)İşe başlama tarihi: Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanır.
3-İhalenin
a)İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 17.03.2020 -10:30
b)İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): MKE Destek Tesisleri İhale
Salonu
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

a)İstekli bir ‘Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu’ ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve geçerliliği devam eden, Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
b)İstekli bir* Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi’ ise ; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş ve geçerliliği devam eden ‘ Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,
c)Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve geçerliliği devam eden İstasyonlu Bayilik Belgesini,
d)İstekli, bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesini sunacaktır.
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2.Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a)İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b)Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
a)Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b)Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c)Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç)(Değişik:RG-16/8/2014-29090)(11) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
d)Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
- İstekli, bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesini sunacaktır.
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
İstekli Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca belirlenen Motorin türlerine ilişkin Teknik Düzenleme Tebliğine ve Piyasaya Akaryakıt olarak arz edilen veya dolaşımda bulunan Motorin türlerinin, Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan, “TS EN 590 + A1 Motorin” standardına uygun belgeyi sunacaktır.
4.3.3.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İstekli, bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesini sunacaktır.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve Özel sektörde her türlü akaryakıt işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15.Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
      BSN/2020/E2072
  
   
 
YAZARLAR Tüm Yazarlar
İdris Aykul
Erol Serkan Kılıç
İsmail Dursun Kuzucu
Nusret Kılıç
Başar Özdemir
Fazlı GÜVENTÜRK
  
 E-GAZETE E-Gazete Arşiv
  25 Mart 2020 Çarşamba
  
  
 ÇOK OKUNANLAR  
  
 
Sitemizden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tüm hakları saklıdır. 2010 - Tasarım ve kodlama :kergisi
Tel : 0318 224 34 34  -  E-mail : bilgi@kalehaber.net