29 Mart 2020 Pazar
 
ANA SAYFA FOTO GALERİ KIRIKKALE WEB TV İLÇE-BELDE HABERLERİ
Haber Ara  
 
Sağlık Çalışanlarına Saygılı'dan Jest
Sağlık Çalışanlarına Saygılı'dan Jest
Örnek Muhtar
Örnek Muhtar
Bıçaklanan Genç Kurtarılamadı
Bıçaklanan Genç Kurtarılamadı
YAHŞİHAN'DA ÇALIŞMALAR DURMAKSIZIN DEVAM EDİYOR
YAHŞİHAN'DA ÇALIŞMALAR DURMAKSIZIN DEVAM EDİYOR
  KAMU İLANLARI
12 Mart 2020 Perşembe
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİK
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİNDE KULLANILMAK ÜZERE TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN: 2020/133226
1-İdarenin
a)Adı: KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİK
b)Adresi: Erenler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:158 71450 YAHŞİHAN/KIRIKKALE
c)Telefon ve faks numarası: 3183573700-3183573712
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak 
indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a)Adı: KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİNDE KULLANILMAK ÜZERE TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI İŞİ
b)Niteliği, türü ve miktarı: 18 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c)Yapılacağı/teslim edileceği yer: KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ AMBARI
ç) Süresi/teslim tarihi: Sözleşmeye müteakip 30 gün içerisinde malların teslimi yapılacaktır
d)İşe başlama tarihi: Sözleşmeye müteakip işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a)İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 26.03.2020 -10:00
b)İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Kırıkkale İl Özel İdaresi İhale salonu Erenler Mahallesi Cumhuriyet Cad. No: 158-71450 - Yahşihan KIRIKKALE
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a)İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b)Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c)Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faaliyet belgesine ilişkin bilgiler.
isteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
a)Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b)Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına
düzenlenen Kapasite Raporu,
c)Aday veya İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına
düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi
ç)Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına
düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi
ğ) Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler
Aday veya istekli imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerinde birini sunarak tevsik edecektir.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
Ürünün teknik şartnamede belirtilen TSE/TSEK ,İSO veya eşdeğer kalite belgelerinden
birine sahip olmalıdır.İstenen belgelerin e-teklifle birlikte sunulması zorunludur.
4.3.2.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
Ürünün teknik şartnamede belirtilen Ürün güvenlik bilgi formu ve marka tescil belgesine sahip olmalıdır.İstenen belgeler e-teklifle birlikte sunulması zorunludur.
5)Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6)İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7)İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8)Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9)İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10)Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11)İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12)Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13)Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14)Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15)Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
BSN/2020/E2851
  
   
 
YAZARLAR Tüm Yazarlar
İdris Aykul
Erol Serkan Kılıç
İsmail Dursun Kuzucu
Nusret Kılıç
Başar Özdemir
Fazlı GÜVENTÜRK
  
 E-GAZETE E-Gazete Arşiv
  25 Mart 2020 Çarşamba
  
  
 ÇOK OKUNANLAR  
  
 
Sitemizden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tüm hakları saklıdır. 2010 - Tasarım ve kodlama :kergisi
Tel : 0318 224 34 34  -  E-mail : bilgi@kalehaber.net